Trimethylsilyl 4-(4-methoxyphenyl)butanoate

Trimethylsilyl 4-(4-methoxyphenyl)butanoate