4-Bromo-5-nitro-2,1,3-benzothiadiazole

4-Bromo-5-nitro-2,1,3-benzothiadiazole