(Methoxy-1-propynylmethylene)pentacarbonylchromium

(Methoxy-1-propynylmethylene)pentacarbonylchromium