2,5-Pyrrolidinedione, 1,3-dimethyl-3-[4-(3-methylbutoxy)phenyl]-

2,5-Pyrrolidinedione, 1,3-dimethyl-3-[4-(3-methylbutoxy)phenyl]-