2,5-Pyrrolidinedione, 3-methyl-3-[4-(3-methylbutoxy)phenyl]-

2,5-Pyrrolidinedione, 3-methyl-3-[4-(3-methylbutoxy)phenyl]-