[1]Benzothieno[2',3':3,4]cyclobuta[1,2-c]furan-1,3-dione, 3a,3b,8b,8c-tetrahydro-8c-methyl-

[1]Benzothieno[2',3':3,4]cyclobuta[1,2-c]furan-1,3-dione, 3a,3b,8b,8c-tetrahydro-8c-methyl-