1-Azido-4-dimethylaminobenzene

1-Azido-4-dimethylaminobenzene