1-(4-Ethylphenyl)-3-(4-iodoanilino)-3-(4-methoxyphenyl)-1-propanone

1-(4-Ethylphenyl)-3-(4-iodoanilino)-3-(4-methoxyphenyl)-1-propanone