N-(4-ethylphenyl)-2-(2-oxo-4-phenylpyrrolidin-1-yl)acetamide

N-(4-ethylphenyl)-2-(2-oxo-4-phenylpyrrolidin-1-yl)acetamide