5-(2-Naphthyloxymethyl)-3-(2-pyridyl)-2-oxazolidone

5-(2-Naphthyloxymethyl)-3-(2-pyridyl)-2-oxazolidone