4-Methyl-3-(3-nitrophenyl)-6-phenyl-5,6-dihydro-4H-[1,2,4,5]oxatriazine

4-Methyl-3-(3-nitrophenyl)-6-phenyl-5,6-dihydro-4H-[1,2,4,5]oxatriazine