1-Butyl-3-(4-methylphenyl)-2,4,5-imidazolidinetrione

1-Butyl-3-(4-methylphenyl)-2,4,5-imidazolidinetrione