3-(4-Chloroanilino)-1-(4-ethylphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)-1-propanone

3-(4-Chloroanilino)-1-(4-ethylphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)-1-propanone