2-(2-Ethoxyphenyl)-1,3-dithiane

2-(2-Ethoxyphenyl)-1,3-dithiane