3-(4-Methylphenyl)-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole

3-(4-Methylphenyl)-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole