3,5-Bis(4-methoxyphenyl)-1,2,4-selenadiazole

3,5-Bis(4-methoxyphenyl)-1,2,4-selenadiazole