5-(2,5-Dimethylphenyl)-3-methyl-2(5H)-furanone

5-(2,5-Dimethylphenyl)-3-methyl-2(5H)-furanone