3-(Ethylthiomethyl)-1-isopropylbenzene

3-(Ethylthiomethyl)-1-isopropylbenzene