2-Hydroxy-5-(4-phenyl-piperazin-1-ylmethyl)-benzoic acid methyl ester

2-Hydroxy-5-(4-phenyl-piperazin-1-ylmethyl)-benzoic acid methyl ester