5-Methyl-3-(3-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole

5-Methyl-3-(3-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole