(Trichlorovinyl)methyldiethoxysilane

(Trichlorovinyl)methyldiethoxysilane