1-methoxy-2-(4-methylhex-1-en-2-yl)benzene

1-methoxy-2-(4-methylhex-1-en-2-yl)benzene