4-Acetoxy-1-methoxycarbonyl-2-methyl-3-phenylamino-1,2,3,4-tetrahydropyridine

4-Acetoxy-1-methoxycarbonyl-2-methyl-3-phenylamino-1,2,3,4-tetrahydropyridine