2-Isopentyl-1,3,5-trimethylbenzene

2-Isopentyl-1,3,5-trimethylbenzene