1,2,4-Trimethyl-5-neopentylbenzene

1,2,4-Trimethyl-5-neopentylbenzene