1,2,3-trimethyl-4-(3-methylbutyl)benzene

1,2,3-trimethyl-4-(3-methylbutyl)benzene