2-Isopropenyl-3-methylpyrazine

2-Isopropenyl-3-methylpyrazine