(2-(2-Aminophenyl)propyl)dimethylphenylsilane

(2-(2-Aminophenyl)propyl)dimethylphenylsilane