ethyl 2-(2H-tetrazol-5-yl)benzoate

ethyl 2-(2H-tetrazol-5-yl)benzoate