Bicyclo[4.1.0]hept-3-ene, 3,7,7-trimethyl-4-(1-methylethenyl)-

Bicyclo[4.1.0]hept-3-ene, 3,7,7-trimethyl-4-(1-methylethenyl)-