2-Pyrazolin-5-ol, 1-benzoyl-5-(4-ethylphenyl)-3-trifluoromethyl-

2-Pyrazolin-5-ol, 1-benzoyl-5-(4-ethylphenyl)-3-trifluoromethyl-