1-(2,4-dimethylphenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-5-ylsulfanyl)ethanone

1-(2,4-dimethylphenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-5-ylsulfanyl)ethanone