4-methyl-1,2-benzoxazole

4-methyl-1,2-benzoxazole