5,6-Bis(2-methoxyphenyl)-2,3-dihydropyrazin

5,6-Bis(2-methoxyphenyl)-2,3-dihydropyrazin