1-Cyclopentylethyl 4-ethylbenzoate

1-Cyclopentylethyl 4-ethylbenzoate