3,4-Difluoro-3',4'-dimethylbenzophenone

3,4-Difluoro-3',4'-dimethylbenzophenone