1-Chloro-1-(chloromethyl)silinane

1-Chloro-1-(chloromethyl)silinane