(2-Methyl-[1,3]dithian-2-yl)phenylmethanol

(2-Methyl-[1,3]dithian-2-yl)phenylmethanol