(3-Bromo-4-methoxy-benzylidene)-(2,4-dimethyl-phenyl)-amine

(3-Bromo-4-methoxy-benzylidene)-(2,4-dimethyl-phenyl)-amine