2-methoxy-1-(4-phenylpiperazin-1-yl)ethanone

2-methoxy-1-(4-phenylpiperazin-1-yl)ethanone