3-Methyl-2-phenylpiperidin-4-one

3-Methyl-2-phenylpiperidin-4-one