N-Phenylmethylene-2-heptanamine

N-Phenylmethylene-2-heptanamine