3'-methylspiro[1,3-benzodithiole-2,2'-chromene]

3'-methylspiro[1,3-benzodithiole-2,2'-chromene]