4-(dimethylamino)phenyl 4-phenylpiperazinyl ketone

4-(dimethylamino)phenyl 4-phenylpiperazinyl ketone