1-Methyl-2,3-diphenyl-4-imidazolidinone

1-Methyl-2,3-diphenyl-4-imidazolidinone