Oxazolidine, 4-methyl-2,5-diphenyl-

Oxazolidine, 4-methyl-2,5-diphenyl-