4-Imidazolidinone, 3-[4-(dimethylamino)phenyl]-1-methyl-2-phenyl-

4-Imidazolidinone, 3-[4-(dimethylamino)phenyl]-1-methyl-2-phenyl-