1-(1H-benzimidazol-2-ylmethyl)pyrrolidin-2-one

1-(1H-benzimidazol-2-ylmethyl)pyrrolidin-2-one