4-Methyl-2-(4-nitrophenyl)-2,3-dihydro-1H-1,5-benzodiazepine

4-Methyl-2-(4-nitrophenyl)-2,3-dihydro-1H-1,5-benzodiazepine