5-Methyl-3-(2-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole

5-Methyl-3-(2-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole